Krátke správy zo zahraničných mobilít:

Malta

V rámci projektu Erasmus +2016 "Používajme cudzí jazyk aktívne" sme sa zúčastnili mobility na Malte. Napriek tomu, že sme sa prihlásili na rôzne kurzy, nakoniec sme sa kvôli organizačným dôvodom stretli v rovnakom kurze The Playground Classroom. Program a realizácia kurzu však boli nastavené tak, aby si každá z nás z neho odniesla čo najviac do svojej praxe. Nadobudli sme vedomosti o nových metódach výučby angličtiny, zručnosti v používaní nových prvkov, kreatívnych hier a atraktívnych cvičení pre žiakov prvého stupňa aj druhého stupňa. Tým sme naplnili ciele projektu. Bonusom bolo splnenie osobných cieľov - rozšírenie slovnej zásoby a skvalitnenie komunikačných zručností.

Pozitívom tejto mobility bol celý vzdelávací systém školy ETI Malta, vzdelávanie pod vedením certifikovaných lektorov počas celého kurzu a aktívne trávenie voľného času spojené s komunikáciou v anglickom jazyku. Za negatívum považujeme ubytovanie a jeho vzdialenosť od školy.

PaedDr. Martina Tóthová a Mgr. Marianna Kramlová

Spojené kráľovstvo

Zúčastnila som sa kurzu Language and Methodology Refresher: Young Learners.

Spomínaný kurz som absolvovala v Bell Homerton, Cambridge, UK.

Cieľom bolo zlepšiť moje vlastné anglické jazykové kompetencie, naučiť sa nové techniky a aktivity pre moju výučbu angličtiny. Novými vyučovacími metódami pomôcť deťom učiť sa angličtinu. Vymeniť si skúsenosti a poznatky s ostatnými zahraničnými študentami.

Tento cieľ bol splnený. Všetky povinné aktivity a mimovyučovacie workshopy boli pre mňa veľkým prínosom a skúsenosťou.

Mgr. Renáta Vatamanová

V júli som absolvovala kurz Creativity in the Classroom v Cambridge. Hlavnými cieľmi kurzu boli: zvýšenie úrovne jazykových kompetencií, zatraktívnenie vyučovania, výmena skúseností s kolegami zo zahraničia. Po absolvovaní kurzu môžem konštatovať, že ďaleko presiahol moje očakávania. Za zvlášť pozitívne považujem nápady na hry počas vyučovania, ako aj možnosť prediskutovať používané vyučovacie metódy s učiteľmi z iných krajín. Možno jediným negatívom celého pobytu bola anglická strava, ktorá bola čiastočne jednotvárna.

Mgr. Oľga Kleinová

Vďaka aktivite PaedDr. Martiny Tóthovej a Mgr. Marianny Kramlovej v rámci projektu Erasmus+ som mal možnosť navštíviť Bell Univerzitu v anglickom meste Cambridge. Od 17. 7. 2016 do 30. 7. 2016 som sa zapojil do kurzu CLIL (content language integrated learning) .

Samotná cesta, ubytovanie a prvý kontakt s historickými budovami Cambridge University boli obrovským zážitkom. Na študentský život som si nemusel dlho zvykať. Vyučovanie začínalo 9:15 a obsahovalo dva 90 minútové bloky oddelené 30 minútovou prestávkou. Poobede bol ďalší blok 90 minút a hneď po ňom nasledovali workshopy, plynary talk, resp. ďalšie aktivity smerované k spoznávaniu krajiny, nových ľudí, mentality, gastronómie, kultúry. Večerné potulky po miestnych puboch a parkoch boli veľmi poučné a pôsobivé.

Mojou motiváciou k účasti na tomto kurze bolo zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a priniesť si so sebou skúsenosti do vyučovacieho procesu ohľadom metódy CLIL.

Cieľom aktivity bol rozvoj jazykových schopností s dôrazom na konverzáciu, počúvanie a rozširovanie slovnej zásoby, praktické nápady na aktivity v triede. Toto sa splnilo v plnom rozsahu.

Veľmi pozitívne som vnímal prácu v mojom kurze s konkrétnymi cvičeniami, ktoré môžem preniesť do praxe v našej škole. Celý pobyt hodnotím kladne a som presvedčený, že získané skúsenosti budú mojou dennou súčasťou v našej škole.  

Mgr. Ján Cpin

Vybrala som si vzdelávanie: Educational Technology Today.Technológie výrazne ovplyvňujú vzdelávanie a je dôležité reflektovať na tento vývoj.
Vďaka kurzu môžem zlepšiť svoju prácu s interaktívnou tabuľou a nepoužívať ju len ako tabuľu klasickú ale lepšie využívať multimediálne súbory a internetové zdroje a jej rôznorodé možnosti.
Nízka dostupnosť výkonnejších technológií mi ale neumožňuje využiť plný potenciál vzdelávania. Nedostatkom bolo množstvo programov dostupných pre zariadenia Apple a množstvo platených programov pre počítače s operačným systémom Android.
Ako učiteľku cudzích jazykov ma najviac zaujal program Quizlet. Je to platený program, ktorý aj v bezplatnej verzii vygeneruje testy na základe vložených termínov a definícií. Quizlet má hry ktoré žiakom pri učení pomáhajú!
Do vzdelávania sa zapájajú aj mnohé inštitúcie ako napríklad BBC Learning English. Táto stránka si aktívne vzdeláva svojich divákov a pripravuje krátke a jednoduché správy pre začiatočníkov. Po vypočutí je možnosť overiť si svoje poznatky vo vopred pripravenom kvíze.
Oceňujem možnosť vzájomnej výmeny skúseností medzi účastníkmi kurzu, množstvo internetových stránok a odkazov.
Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým za príjemný pobyt, perfektné podmienky na vzdelávanie. 
Mgr. Bibiana Gregušová

V rámci projektu Erasmus + som aj ja zúčastnila študijného pobytu s názvom Language and Practical methodology - Creativity in the Classroom pre 3 - 11 ročné deti v anglickom Portsmouthe od 3.10. - 16.10.2016.
Hlavným cieľom kurzu bolo rozšírenie vedomostí ohľadom výučby jazyka z rôznych stránok, zvýšenie jazykových zručností,rozvoj tvorivosti na prvom stupni ZŠ, získanie a výmena nových skúseností s pedagógmi z iných krajín.
Ja som sa zúčastnila pobytu takéhoto charakteru prvýkrát a môžem konštatovať, že to bolo vynikajúce po všetkých stránkach. Milí ľudia, vzdelaní lektori, ktorí prednášajú po celom svete, výborné aktivity pre prácu s deťmi, príjemní kolegovia, bohatý študijný program, nádherné prímorské historické mesto s bohatou kultúrou a nezabudnuteľné zážitky s angličtinou a novými priateľmi.

Ďakujem za možnosť byť súčasťou projektu.
Mgr. Ingrid Beňačková


Nórsko

Zúčastnila som na mobilite: "Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to Enhance Learners' motivation". Kurz sa uskutočnil v hlavnom meste Nórska v Osle 17.7.2016 - 25.7.2016. Cieľom kurzu bolo interaktívne učenie a používanie hier v pedagogickom procese ako snaha motivovať žiakov učiť sa a aktívne využiť čas počas vyučovacej hodiny. Kurz splnil očakávania a určite obohatí moje vlastné učenie. Priniesol iný pohľad na prácu učiteľa, hlavne potvrdil moje presvedčenie, že správne vedenou hrou sa žiaci naučia viac a škola sa môže stať príjemnou a zábavnou.

Mgr. Eva Baková

Nemecko

V dňoch od 10. do 23.júla 2016 som sa zúčastnila odborného seminára pre učiteľov nemeckého jazyka v základných a stredných školách v Drážďanoch. Dvojtýždenný kurz som mohla navštíviť vďaka programu Erasmus+, vďaka projektu, ktorý vypracovali kolegyne z našej školy.

Seminár, organizovaný Goethe inštitútom v Drážďanoch, bol zameraný na prípravu, organizáciu, realizáciu a vyhodnotenie mládežníckych jazykových projektov, zameraných na stretnutie mladých ľudí , nepriamych - online alebo priamych - výmenný pobyt žiakov z rôznych krajín, pričom dorozumievacím jazykom by bola nemčina.

Fundovaní lektori, kolegyne z krajín celého sveta ma obohatili o cenné informácie, rady, nápady pri hľadaní partnerskej školy, pri organizovaní výmenných pobytov a študijných ciest pre žiakov. Súčasťou dvojtýždňového programu neboli len workshopy, na ktorých sme sa teoreticky pripravovali na organizovanie mládežníckych stretnutí, ale sme aj sami tvorili spoločné projekty, berúc do úvahy svojich žiakov, možnosti školy resp. krajiny, z ktorých jednotliví účastníci seminára pochádzali. Navštívili sme medzinárodný mládežnícky kurz, ktorý v tom čase prebiehal v Drážďanoch, zoznámili sme sa s kultúrnymi pamiatkami i prírodnými krásami Saska.

Absolvovaný kurz splnil moje očakávania a dúfam, že získané poznatky využijem nielen počas práce s mojimi žiakmi na hodinách nemeckého jazyka (hlavne online stretnutia so žiakmi, ktorých učia moje kolegyne z kurzu), ale i pri realizácii projektu, ktorý by sme spolu s kolegyňami chceli pripraviť a zrealizovať pre žiakov našej školy.

Mgr. Erika Belková

Lotyšsko

Jazykový pobyt v lotyšskom Daugavpils splnil moje očakávania po každej stránke. Pracovali sme v skupine 11-tich učiteľov základných a stredných škôl z Maďarska. Poľska a Slovenska. Okrem spoznávania pamätihodností mesta a okolia sme získali množstvo učebných materiálov, zaujímavých web stránok a cenných informácií o tom, ako tvorivo pracovať s deťmi na hodinách ruského jazyka. Pre mňa, ako učiteľku ruského jazyka bolo najväčším pozitívom to, že som sa pohybovala v ruskom jazykovom prostredí a mala som možnosť bývať v ruskej rodine.
Pobytom v Daugavpils som bola nadšená a doporučila by som ho každému učiteľovi ruského jazyka. Ja sama by som naň prihlásila aj nasledujúci rok.
Mgr. Zuzana Giertlová