O nás


ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno má dlhoročnú tradíciu vo výučbe cudzích jazykov a v športovej príprave so zameraním na hokej a atletiku. Od tretieho ročníka majú žiaci možnosť navštevovať triedy so zvýšenou dotáciou cudzieho jazyka. Do týchto tried sú prijímaní na základe úspešného absolvovania psychologického testu, doporučenia triedneho učiteľa a interného testovania tímom učiteľov. V piatom ročníku športovo nadaní žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v športovej triede zameranej na ľadový hokej a atletiku. Do týchto tried sú žiaci prijímaní na základe výsledkov testovania pohybových schopností trénermi športových tried a na základe úspešného zvládnutia psychologických testov.