ERASMUS + 2015 / 2016

"Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu

v predmete anglický jazyk v športových triedach"

Zámerom nášho projektu je zvýšiť jazykové zručnosti žiakov talentovaných na šport už v primárnom vzdelávaní a pokračovať v sekundárnom vzdelávaní v športových triedach, skvalitnenie jazykových kompetencií učiteľov, inovácia vyučovacieho procesu a školského vzdelávacieho programu.

Tento projekt sme sa rozhodli realizovať z dôvodu nízkej úrovne jazykových schopností u športovcov a ich negatívnemu vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Hlavným cieľom je zvýšenie úrovne jazykových zručností a motivácie k učeniu sa anglického jazyka. Aby sme ciele mohli dosiahnuť, je nevyhnutné zvýšenie jazykových kompetencií učiteľov, ktorí športovcov vyučujú.

Vedenie školy vybralo dvoch pedagógov - učiteľa primárneho vzdelávania s rozšírenou kvalifikáciou na anglický jazyk a učiteľa sekundárneho vzdelávania s aprobáciou telesná výchova a anglický jazyk, ktorí sa zúčastnia zahraničnej mobilty.

Ciele modernej premeny školy zamerané na žiakov - športovcov:

- motivácia športovcov k učeniu sa jazykov

- uvedomenie si potreby používania cudzieho jazyka v oblasti športu ako prostriedku komunikácie a spoznávania nových kultúr a získania nových kontaktov

- odbúranie jazykových bariér pri komunikácii pri rôznych medzinárodných turnajoch, súťažiach a sústredeniach Dosiahnutím cieľov sa zvýši úroveň jazykových schopností žiakov,čo sa odzrkadlí v priebežnom aj celkovom hodnotení.

Ciele modernej premeny školy zamerané na učiteľov:

- zvýšenie úrovne jazykových kompetencií

- odbúranie jazykovej bariéry a nadobudnutie sebavedomia pri vyučovaní

- výmena pedagogických skúseností so zahraničnými pedagógmi

- integrácia inovatívnych prvkov do vyučovacieho procesu

- zatraktívnenie vyučovania

Očakávaný dopad projektu na školu:

- získanie medzinárodne certifikovaných učiteľov

- modernizácia školského vzdelávacieho programu pre športové triedy a tým aj vyučovacieho procesu

- naplnenie zvolených bodov Európskeho plánu rozvoja školy

Za potenciálny dlhodobý prínos sa považuje:

- škola vychová športovcov, ktorí budú sebavedomí v cudzojazyčnej komunikácii

- zvýšenie kladného povedomia, konkurencieschopnosti a kreditu našej školy v regióne

Aktivity projektu

JÚL 2015: Mobility učiteliek v partnerskej škole Bell, Cambridge UK

Pre účastníčku primárneho vzdelávania sme vybrali kurz Language and Methodology Refresher (Young Learners). Kurz bol zameraný na:

- rozvoj jazykových schopností s dôrazom na konverzáciu, počúvanie a rozšírenie slovnej zásoby

- praktické nápady na aktivity v triede

- tipy a nápady ako ďalej zlepšovať svoje znalosti angličtiny po návrate domov


Pre účastníčku sekundárneho vzdelávania sme vybrali kurz Creativity in the Classroom, ktorý bol zameraný na:

- nové nápady a spestrenie výučby

- kreatívne používanie angličtiny u žiakov

- atraktívnosť vyučovania

- aktívne učenie sa žiakov

AUGUST 2015:

  • Na základe získaných jazykových vedomostí a zručností - prepracovanie tradičného školského vzdelávacieho programu pre športové triedy v sekundárnom vzdelávaní a pre triedy so športovcami v primárnom vzdelávaní
  • Oboznámenie ostatných vyučujúcich na zasadnutí predmetovej komisie s výstupmi z kurzov, so zmenami a inováciami vo vyučovacom procese v športových triedach
  • Zakomponovanie inovácií do svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov

SEPTEMBER 2015 - MÁJ 2016

Aplikácia inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu

  • netradičné vyučovacie hodiny, zábavné aktivity a výborná atmosféra
  • zapájanie sa do projektov a súťaží v anglickom jazyku
  • spolupráca so športovými trénermi na hodinách anglického jazyka
  • vytvorenie príručky na rozvíjanie čitateľských schopností žiakov 1. stupňa prostredníctvom príbehov   a online podpory pre žiakov KLIKNI SEM

APRÍL 2016:

Uverejnenie projektu v regionálnych novinách:             

MY Horehronie, 5. 4 . 2016
Podbrezovan, 22.4.2016      
 noviny vo formáte PDF

Športovci a anglický jazyk v ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Škola je od roku 2015 zapojená do projektu realizovanom cez program ERASMUS + pod názvom "Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach". Zámerom projektu (v ktorom sú zapojení zatiaľ dvaja pedagógovia) je zvýšiť jazykové zručnosti v anglickom jazyku u žiakov talentovaných na šport už v primárnom vzdelávaní a pokračovať v sekundárnom vzdelávaní v športových triedach. Na to, aby realizátori projektu mohli uskutočniť zmeny vo vyučovacom procese, pokladali za potrebné skvalitniť svoje jazykové kompetencie v oblasti metodiky prostredníctvom intenzívnych kurzov v Cambridge.Získané skúsenosti počas tejto jazykovej mobility aplikujú od septembra 2015 do vyučovacieho procesu v primárnom aj v sekundárnom vzdelávaní. Zúčastnení pedagógovia sa zamerali hlavne na zlepšenie komunikačných schopností a na odbúranie jazykovej bariéry. Snažia sa využívať na kurzoch získané inovatívne metódy a postupy, a tým zatraktívňovať hodiny anglického jazyka. Účastníčky mobility s odstupom času pozorujú u žiakov na hodinách anglického jazyka pozitívne zmeny. Prejavujú sa hlavne v nadobúdaní jazykovej sebaistoty žiakov, v odbúraní jazykovej bariéry a v zlepšení vzťahu k učeniu sa anglického jazyka.
Vzhľadom na kladnú odozvu projektu sa koordinátorky rozhodli tento projekt ešte rozšíriť. Do projektu Erasmus + 2016 pod názvom "Používajme cudzí jazyk aktívne" zapojili ďalších 10 pedagógov so zameraním na anglický, nemecký a ruský jazyk, ktorí si budú zvyšovať jazykové kompetencie prostredníctvom zahraničných mobilít v Nemecku. Litve, Nórsku a v UK.Projekt bude zameraný na zvýšenie kvality komunikačných zručností v cudzom jazyku u športovcov, pretože práve oni reprezentujú školu často i na medzinárodných súťažiach, kde je ovládanie cudzieho jazyka nevyhnutné. 

Výsledky projektu zameraného na vzdelávanie športovcov v predmete anglický jazyk

v ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno


Projekt Erasmus + 2015 "Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach" bol úspešné ukončený. Ročný projekt bol zameraný na zlepšenie jazykových kompetencií športovcov. Využívaním inovatívnych prvkov a kreatívnych metód na hodinách sa zvýšila úroveň jazykových schopností športovcov, čo sa prejavilo hlavne v oblasti komunikácie. Atraktívna forma vyučovania angličtiny prebiehala i vďaka trénerom HK Brezno, čo pozitívne ovplyvnilo i motiváciu žiakov.

Koordinátorky ocenili hlavne fakt, že projekt bol nadpriemerne ohodnotený národnou agentúrou pre vzdelávanie a odbornú prípravu a bol zaradený do príkladov dobrej praxe.

V cudzojazyčnom vzdelávaní športovcov (hokejistov, futbalistov, atlétov atď.) budú pokračovať spolu aj s ostatnými pedagógmi ZŠ s MŠ Pionierka 2, Brezno aj v ďalšom školskom roku cez projekt "Používajme cudzí jazyk aktívne". Okrem anglického jazyka, sa bude vyučovať zaujímavou metodikou rozvíjajúcou komunikačné schopnosti aj jazyk nemecký a ruský.

PaedDr. Martina Tóthová, Mgr. Marianna Kramlová