Projekt ERASMUS+ 2016 / 2017

"Používajme cudzí jazyk aktívne"

Aj tento rok sme boli pri podávaní príhlášky úspešní a náš projekt pod názvom "Používajme cudzí jazyk aktívne" bol schválený. Autorkami a koordinátorkami projektu sú PaedDr. Martina Tóthová a Mgr. Marianna Kramlová.

Cieľom projektu je:

  • zvýšenie frekvencie používania cudzieho jazyka (anglický, nemecký, ruský) vo vyučovaní
  • nadobudnutie istoty a pohody v cudzojazyčnej komunikácii u športovcov
  • rozšírenie výučby anglického jazyka do iných predmetov
  • zvýšenie jazykových kompetencií učiteľov, ktorí športovcov vyučujú na predmetoch: anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk, matematika, telesná výchova, informatika a športová príprava
  • spoznávanie oblastí moderných technológií (napr. elearningu, čo umožní spojiť sa s neprítomnými športovcami a odovzdať im informácie na diaľku).
  • rozšírenie znalostí o nadviazaní medzinárodných partnerstiev a mládežníckych stretnutí, v budúcnosti zorganizovať výmenné pobyty pre žiakov.

Vďaka finančnému grantu Erasmus+ môžeme zaradiť v budúcom školskom roku intenzívne používanie cudzích jazykov do vyučovania. Zapojení učitelia sa počas prázdnin zúčastnia zahraničných mobilít spojených s jazykovými kurzami.

Päť vyučujúcich vycestuje do Veľkej Británie (Cambridge a Portsmouth), dve vyučujúce absolvujú kurz na Malte (St. Julians), jedna v Nórsku (Oslo), jedna v Nemecku (Drážďany) jedna v Lotyšsku (Daugavpils) .

Do projektu sa zapojili učitelia z 1. aj 2. stupňa.

Ďalšie informácie o projekte sú v nasledujúcich sekciách: