Vocabulary Activities, Storytelling, Practice Counting

08.05.2017

V tomto školskom roku neučím Aj a tak sa snažím osviežiť hodiny jazykovými aktivitami a hravou formou motivovať žiakov k učeniu cudzieho jazyka aj na iných predmetoch a to formou aktivít, ktoré nie sú časovo náročné. Tieto aktivity môžu byť použité na rôznych jazykových úrovniach a upravujem ich podľa individuálnych potieb žiakov. Vybrala som hry, ktoré hrajú s radosťou aj slabší žiaci. Radi si s nimi spestria i prestávky. Podarilo sa mi dosiahnuť pri učení obojstrannú radosť.

Toys and Activities - Vocabulary Activities

Zopakovať slovnú zasobu s pomenúvaním hračiek a vytváranim skupín podľa farby a príslušnosti ku skupine ( zvieratá, doprava...). Postupne hračky skrývať a pýtať sa: What Is Missing? Priradiť a pomenúvať veci. Jednoduché slová môžu hláskovať. Možno využiť ako hru Človeče.

Storytelling Activities

Jednoduché príbehy možno spojiť s manipulačnými pomôckami a pracovými listami, ktoré pomáhajú žiakom vytvoriť osnovu príbehu. Aj zložité texty sú formou maľovaného čítania jednoduchšie. Hlavne slabší žiaci uprednostňujú predtlačenú knihu pred skutočnou. Je vhodné tvoriť dvojice rôzne jazykovo zdatných žiakov, aby si pomáhali a do čítania z pozície učiteľa nezasahovať a chyby neopravovať. Pri spoločnom čítaní kníh si žiaci text opakujú a môžu chybu korigovať. Radi spájame texty s pesničkami alebo využivame pohybové aktivity a dramatizáciu. Je vhodné texty skracovať a prisposobovať úrovni žiakov.

Practice Counting

Autokorektívne karty a manipulačné mince sú obľúbená pomôcka. Možno ich usporadúvať, počítať, čísla hláskovať, porovnávať, priraďovať aj tvoriť z nich príklady... Pri tejto hre moji žiaci už nepotrebujú pomoc učiteľa.

Mgr. Bibiana Gregušová